Nasze projekty

Organizujemy warsztaty, szkolenia i kursy, w których udział może wziąć każda osoba pełnoletnia, która pragnie rozwijać swoje kompetencje w sferze osobistej i zawodowej. Nasze działania kierujemy do indywidualnych uczestników oraz do pracowników firm i organizacji. Wspieramy również firmy 
i organizacje w rozwoju własnej kadry, poprzez ofertę kompleksowych szkoleń dla pracowników, dostosowanych do indywidualnych potrzeb danego zespołu.

Aktualne

Okres realizacji:
01.05.2024 - 31.10.2025

Celem projektu jest wzrost roli, znaczenia i obecności krakowskich organizacji społecznych, świadczących usługi w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej w życiu publicznym oraz w procesach kształtowania polityk miejskich.

Grupę docelową projektu stanowią przedstawiciele krakowskich podmiotów reintegracyjnych, tj.: CIS, KIS, WTZ, ZAZ i spółdzielni socjalnych oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia) i miejskich jednostek organizacyjnych (Grodzkiego Urzędu Pracy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej), zaangażowanych na co dzień we wspieranie osób wykluczonych społecznie oraz w budowanie dialogu z organizacjami społecznymi i mieszkańcami.

Odbiorcami działań w ramach projektu są także osoby zainteresowane obszarem reintegracji społeczno-zawodowej, nie będące związane z żadnym podmiotem reintegracyjnym (mieszkańcy).

Podstawowe działania w ramach projektu to:

 • stworzenie koalicji podmiotów reintegracyjnych,
 • warsztaty strategiczne,
 • szkolenia,
 • wizyty studyjne w Krakowie,
 • wizyta studyjna wyjazdowa,
 • ogólnopolska konferencja dotycząca reintegracji społecznej oraz współpracy międzysektorowej.

Miejsce realizacji projektu: Gmina Miejska Kraków.

Działania projektowe prowadzone będą zarówno w lokalu Fundacji Przestrzeń Rozwoju (u. Zabłocie 20), jak i w przestrzeni użyczonej przez Gminę Miejską Kraków. Partnerstwo projektu: Gmina Miejska Kraków, Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie i Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Kontakt ze strony Fundacji:

Izabela Plur
[email protected]
530 999 047

Iwona Surmaj
[email protected]
505 123 034

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Okres realizacji:
1.07.2023 - 31.12.2025

“Rozwojowy Uniwersytet Ludowy – Szkoła Życia Społecznego” to ośrodek szkoleniowy dla dorosłych, którzy chcą podnosić własne kompetencje osobiste i zawodowe, pracują lub zamierzają działać na rzecz innych ludzi zawodowo czy społecznie. Wierzymy w naszą misję i rozwój. Wiemy, że jeśli chcesz skutecznie pomagać innym, zadbaj najpierw o siebie!

Uniwersytet jest otwarty i dostępny dla osób z całej Polski.

Skierowany do profesjonalistów (np. prac socjalnych, pedagogów, nauczycieli), Liderów grup i zespołów, społeczników i lokalnych aktywistów. Działania: kursy długie, warsztaty, szkolenia, seminaria, konferencje.  

Biuro

ul. Świętego Jana Kantego 5, Liszki

Kontakt

Iwona Surmaj,
Dyrektor Rozwojowego Uniwersytetu Ludowego,
+48 505 123 043,
[email protected]

“Rozwojowy Uniwersytet Ludowy – szkoła życia społecznego” jest realizowany od 1 lipca 2023 do 31 grudnia 2025. Projekt współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020- 2030. Kwota dotacji: 880 000 zł

Okres realizacji:
1.07.2023 - 30.06.2025

Dofinansowanie umożliwi nam rozszerzanie oferty działań Fundacji, w tym realizacji nowych projektów, opracowanie strategii rozwoju fundacji i działań PR, zwiększenie skuteczności komunikacji z odbiorcami, zbudowanie profesjonalnego zespołu zarządczo – administracyjnego organizacji oraz dostosowanie lokalu do potrzeb Fundacji.

Jak w praktyce rozwiniemy nasze działania?  Zbudowanie strategii promocyjno –  wizerunkowej organizacji pozwoli nam skuteczniej dotrzeć do odbiorców. Są nimi nie tylko uczestnicy warsztatów rozwojowych i reintegracyjnych, beneficjenci realizowanych projektów oraz pracownicy instytucji pomocowych, ale także pracodawcy i potencjalni darczyńcy zainteresowani CSR. Strategia składa się z elementów takich jak przygotowanie identyfikacji wizualnej, stworzenie nowej strony internetowej oraz opracowanie nowych materiałów promocyjnych.

Kolejne efekty przedsięwzięcia, to budowanie stabilnego i profesjonalnego zespołu zarządczo-administracyjnego oraz dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzenia nowych projektów, w tym: zwiększenia standardów pracy rozwijającej się kadry Fundacji oraz stworzenie komfortowej przestrzeni wsparcia naszych beneficjentów.

Wdrożenie wszystkich elementów programu zapewni rozwój oferty działań Fundacji i wzrost zaufania do naszych usług oraz zwiększenie rozpoznawalności fundacji i jej misji społecznej.

Kwota dotacji: 359 000,00 zł 

“PROOgres - Program Rozwoju Fundacji Przestrzeń Rozwoju” finansowany ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 to projekt, który realizujemy od 1.07.2023 do 30.06.2025 roku.
Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - w ramach PROO1A. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

Centrum Integracji Społecznej (CIS) to ośrodek, który kompleksowo pomaga krakowianom w aktywizacji zawodowej i powrocie do życia społecznego po trudnej sytuacji. Celem CIS jest odbudowanie i wzmocnienie potencjału osób oddalonych od rynku pracy z różnych powodów, na przykład długotrwałego bezrobocia, niepełnosprawności, zaburzeń psychicznych, uzależnienia. Mieszkańcy mogą wziąć udział w programie Centrum, który obejmuje reintegrację zawodową (zajęcia praktyczne w zakładach pracy) i społeczną (cykl warsztatów ze specjalistami oraz konsultacje z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym, czy psychologiem). Uczestnicy otrzymują wsparcie instruktorów zawodu i realną szansę powrotu na rynek pracy oraz tworzenia satysfakcjonujących kontaktów społecznych.

Celem zaktywizowania Uczestników pod kątem zawodowym i społecznym, Centrum współpracuje z instytucjami, przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi z terenu Krakowa. Osoby objęte wsparciem CIS, pod okiem instruktora zawodu oraz opiekuna przydzielonego na terenie zakładu pracy, odbywają zajęcia praktyczne, dzięki którym wzmacniają swoje kompetencje zawodowe. Uczestnik Centrum w bezpiecznych warunkach może zrealizować program trwający do 2 lat, który pozwala mu na rozwinięcie skrzydeł, a przede wszystkim odzyskanie wpływu na własne życie i uniezależnienie się od wsparcia instytucji pomocowych. Podczas zajęć uczy się zarówno kompetencji “miękkich”, takich jak komunikacja, współpraca, proaktywność, jak i “twardych”, związanych z wiedzą i umiejętnościami na danym stanowisku. Uczestnik po przejściu programu staje się atrakcyjną i doświadczoną na rynku pracy osobą, wyposażoną w kluczowe kompetencje społeczne i zawodowe.

Za udział w Centrum Integracji Społecznej Uczestnik otrzymuje świadczenie integracyjne w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych wypłacane ze środków Funduszu Pracy.

Rekrutacja do Centrum Integracji Społecznej odbywa się w siedzibie ośrodka, przy ulicy Krowoderskiej 22/5 w Krakowie, po uprzednim skierowaniu z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Uczestnikiem CIS może zostać osoba, która spełnia wymagania wynikające z ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym, czyli jest oddalona od rynku pracy i/lub nie uczestniczy (lub uczestniczy w ograniczonym stopniu) w życiu społecznym i rodzinnym. Każdy Uczestnik Centrum zostanie indywidualnie objęty wsparciem dopasowanym do jego sytuacji życiowej (charakter edukacyjny, aktywizujący lub terapeutyczny) w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego oraz będzie brał udział w zajęciach grupowych i indywidualnych. Zainteresowane osoby zachęcamy do kontaktu.

Zapraszamy firmy odpowiedzialne społecznie do współpracy z CIS.

Siedziba CIS

ul. Zabłocie 20, Kraków
czynne pn.- pt. 8.00-16.00.
Centrum dysponuje 50 miejscami dla mieszkańców Miasta Krakowa.

Kontakt

Kierownik CIS: Izabela Plur
tel. 530 999 047
Na pytania dotyczące rekrutacji odpowiada specjalista ds. reintegracji: Iwona Surmaj,
tel. 505 123 034
[email protected]

Centrum Integracji Społecznej działa na mocy ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym ( Dz.U. 2022 poz. 2241). Centrum jest prowadzone przez Fundację Przestrzeń Rozwoju w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2024 r.”. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Krakowa.

Zakończone

Okres realizacji:
01.07.2021 r. - 31.07.2022 r.
 • realizowany w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO.
 • dotacja z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 • kwota dotacji: 289 650 zł.

Celem projektu było prowadzenie Centrum Aktywności Społecznej, animacja społeczna, szkolenie liderów społecznych, warsztaty dla mieszkańców, tworzenie sieci współpracy i partnerstw lokalnych, realizacja inicjatyw społecznych oraz stworzenie kolacji organizacji i mieszkańców na rzecz kapitału społecznego gminy Liszki.  

Wszystkie te działania mogły się odbyć dzięki wsparciu ze środków NIW-CRSO w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Okres realizacji:
01.11.2020 r. - 31.07.2022 r.
 • realizowany w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych, w ramach Priorytetu 4.
 • dotacja z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 • kwota dotacji: 165 810,66 zł

Celem projektu było utworzenie Centrum Aktywności Społecznej, animacja społeczna, szkolenie liderów społecznych, warsztaty dla mieszkańców, tworzenie sieci współpracy i partnerstw lokalnych i NGO, organizacja festiwalu NGO i balu dla lidera społecznych.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. “Liderzy lokalni źródłem rozwoju kapitału społecznego“ i było w całości dofinansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030.

Okres realizacji:
01.02.2022 - 30.06.2022

Celem inicjatywy była poprawa funkcjonowania narzędzi internetowych Fundacji. 

Projekt realizowany w ramach Małopolskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej otrzymaliśmy dotację na ekonomizację działalności Fundacji 

Kwota dotacji: 10 000 zł. 

Projekt "“Socjal media jako narzędzie ekonomizacji”" jest finansowany ze środków otrzymanych z "MOWES2-Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej –Krakowski Obszar Metropolitalny. Projekt jest realizowany od 1 lutego 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

Okres realizacji:
15.04.2020 - 31.08.2020
 • realizowany w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018
 • 2023 – Priorytetu
 • dotacja z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  
 • kwota dotacji: 9 546,96 zł

Cel projektu: Dostosowanie dotychczasowej oferty Fundacji do działań zdalnych. W ramach projektu opracowaliśmy i przeprowadziliśmy działania online (webinary, warsztaty) jako alternatywę warsztatów stacjonarnych – zawieszonych na skutek wybuchu pandemii. 

Działania Fundacji w okresie 15 kwietnia 2020 - 31 sierpnia 2020 współfinansowane były przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, Priorytet 5. Realizacja projektu pn. "Ratunek na czas kryzysu".

 • realizowany w ramach Małopolskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej otrzymaliśmy dotację na ekonomizację działalności Fundacji. 
 • kwota dotacji: 10 000 zł. 

Cel projektu: opracowanie działań zmierzających do wzrostu wpływu środków pozyskiwanych w ramach działalności odpłatnej.

Projekt realizowany w ramach Małopolskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej otrzymaliśmy dotację na ekonomizację działalności Fundacji.

Okres realizacji:
01.03.2016 r. - 31.12.2016 r.
 • realizowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
 • dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
 • wartość projektu: 111 410,00 zł, w tym dotacja: 99 910 zł. 

Celem projektu było zwiększenie potencjału małopolskich organizacji pozarządowych poprzez wsparcie rozwoju i wzmocnienie kompetencji osób w nich działających. 

Projekt realizowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Okres realizacji:
2013 - 2020

Otrzymaliśmy siedmiokrotnie wsparcie od firmy State Street w formie dotacji – o łącznej wartości 171500$. Wykorzystaliśmy je na realizację projektów, których celem było wspieranie osób dorosłych chcących poprawić swoje kompetencje zawodowe i dzięki temu lepiej funkcjonować na rynku społeczno-zawodowym. Na przestrzeni lat działania realizowane dzięki wsparciu firmy State Street dostosowywaliśmy do potrzeb odbiorców. Zawsze jednak przyświecała nam spójna idea mająca na celu wzrost kompetencji społeczno zawodowych odbiorców działań.

 1. W październiku 2013 roku otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 13500 $; w okresie od listopada 2013 r. do czerwca 2014 r., przeprowadziliśmy ponad 250 godzin warsztatów oraz konsultacji indywidualnych. Z oferty skorzystały 173 osoby.
 2. W październiku 2014 roku otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 22500 $; w okresie od października 2014 r. do lipca 2015 r., przeprowadziliśmy prawie 400 godzin warsztatów oraz konsultacji indywidualnych. Z oferty skorzystało 221 osób.
 3. W październiku 2015 roku otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 24500 $; w okresie od października 2015 r. do lipca 2016 r., przeprowadziliśmy ponad 320 godzin warsztatów oraz prawie 100 konsultacji indywidualnych. Z oferty skorzystało ponad 200 osób.
 4. W listopadzie 2016 r. otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 25500 $ (97119,05 zł), a w styczniu dodatkowe 4000$ (16562,54 zł); w okresie od listopada 2016 r. do grudnia 2017 r. zrealizowaliśmy ponad 500 godzin warsztatów oraz ponad 50 konsultacji indywidualnych. Z oferty skorzystało ponad 200 osób.
 5. W styczniu 2018 r. otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 28000 $ (97860,06 zł); w okresie od stycznia 2018 r. do grudnia 2018 r. zrealizowaliśmy prawie 400 godzin warsztatów oraz ponad 40 konsultacji indywidualnych. Z oferty skorzystało ponad 270 osób.
 6. W lutym 2019 r. otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 28000$ (104913,59 zł). 
 7. W grudniu 2019 r. otrzymaliśmy – 29 500$

Łącznie, dzięki wsparciu finansowemu State Street z oferowanych warsztatów skorzystało ponad 1000 osób. Przeprowadziliśmy ponad 2500 godzin warsztatów.

Chciałbyś z nami współpracować?
Masz do nas jakieś pytania?