Razem możemy więcej.

Budowanie sieci współpracy

Nasze zaangażowanie we współpracę z organizacjami pozarządowymi, samorządem i sektorem biznesowym wynika z przekonania, że wspólna praca z różnymi partnerami jest kluczem do skutecznego tworzenia kompleksowych programów i projektów. Dążymy do stworzenia innowacyjnych inicjatyw, które promują ideę kształcenia się przez całe życie oraz odpowiadają na zmieniające się potrzeby społeczności lokalnej.

Dla kogo to robimy?

Budowanie sieci współpracy kierujemy przede wszystkim do:

organizacji pozarządowych

Organizacje społeczne odgrywają kluczową rolę w poprawie jakości życia społeczności. Ich działania wspierają rozwój, równość i solidarność, budując lepsze jutro dla wszystkich.

samorządu

Współpraca NGO i samorządu to klucz do budowy silniejszej społeczności. Razem tworzymy innowacyjne projekty, rozwiązujemy lokalne problemy i wspieramy rozwój społeczny. Partnerstwo to droga do skuteczniejszych działań i lepszego życia dla nas wszystkich.

biznesu

Współpraca organizacji z biznesem to szansa na tworzenie społecznie odpowiedzialnych inicjatyw. Dzięki partnerstwu możemy realizować projekty mające pozytywny wpływ na społeczność i środowisko. Razem budujemy lepszą przyszłość, integrując działania społeczne z biznesowymi celami.

Budujemy sieć współpracy
Z nami możesz wypracować standardy i praktyki. uczestniczyć w życiu publicznym. wspierać lokalnych liderów NGO. tworzyć politykę społeczną. wypracować standardy i praktyki. uczestniczyć w życiu publicznym. wspierać lokalnych liderów NGO. tworzyć politykę społeczną.

Łączymy organizacje pozarządowe w działaniu

Współpraca NGO potęguje działanie, bo razem możemy więcej. Dzięki synergii sił i zasobów tworzymy skuteczniejsze programy, angażujemy więcej wolontariuszy i zwiększamy świadomość społeczną. Partnerstwo umożliwia wspólne działanie na rzecz lepszego i bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.

Budujemy sieć współpracy

Stawiamy na współpracę organizacji pozarządowych, ale też samorządu i biznesu, aby lepiej tworzyć programy, projekty, żeby lepiej tworzyć kompleksowe programy idei kształcenia się przez całe życie.

Wypracowujemy standardy i praktyki

Wypracowujemy z innymi organizacjami, urzędnikami dobre praktyki, które przekładamy na zwiększenie jakości usług społecznych, tj. doradztwa, warsztatów, reintegracji społecznej i zawodowej, ekonomii społecznej.

Uczestniczymy w życiu publicznym

Jesteśmy też zaangażowani w politykę społeczną, czyli tworzenie programów współpracy gmin z organizacjami pozarządowymi, konsultacje społeczne na poziomie lokalnym

Wspieramy lokalnych liderów NGO

Wspieramy nowopowstające lokalne organizacje pozarządowe/ społeczne w zakresie zakładania i prowadzenia NGO, szkolenia dot zarządzania organizacjami zespołami, pisania projektów, występowania o granty, doradztwa i profesjonalizacji działania.

Tworzymy politykę społeczną

Uczestniczymy w tworzeniu polityk publicznych poprzez udział w różnorodnych spotkaniach, konsultacjach, debatach, a także poprzez udział jej przedstawicieli w ciałach dialogu, zarówno lokalnych (KRDPP), regionalnych (MKRES), jaki i ogólnopolskich (Rada Zatrudnienia Socjalnego).

myśl, która wszystko zaczęła

Dążymy do tworzenia przestrzeni, w której każdy może odnaleźć swoje miejsce, przyczyniając się zarówno do wzrostu gospodarczego, jak i do kreowania bardziej sprawiedliwego społeczeństwa. Dołącz do naszej misji rozwoju, aby razem przekształcać świat na lepsze!

Porozmawiajmy o współpracy

Wszystko zależy od Ciebie!

O tym, czy nasze organizacje będą współpracować zależy właśnie od Ciebie! Porozmawiajmy o wspólnych potrzebach i problemach, a na pewno znajdziemy pole do działania.

Zapraszamy do współpracy - zróbmy coś razem!
Kontakt

Prezeska Fundacji
Izabela Plur
+48 530 999 047

Wiceprezes Fundacji
Iwona Surmaj
+48 505 123 043