Rozdział VI

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 16

Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji, z zastrzeżeniem § 14 pkt. 5 lit. e.1. 

§ 17

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 18

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji pozarządowych o zbliżonych celach.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie znajdują w szczególności przepisy ustawy o fundacjach.