Rozdział V

Rozdział V

Sposób rezperentacji

§ 15

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem pkt. 2, może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.

2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników – oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, z zastrzeżeniem pkt. 3.

3. W przypadku 2-osobowego Zarządu, w sprawach dotyczących zatrudnienia Prezesa Zarządu oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Wiceprezes Zarządu, a w sprawach dotyczących zatrudnienia Wiceprezesa Zarządu oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.