Rozdział V

Rozdział V

Sposób reprezentacji

§ 15
  1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem pkt. 2, może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.
  2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników – oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, z zastrzeżeniem pkt. 3.
  3. W przypadku 2-osobowego Zarządu, w sprawach dotyczących zatrudnienia Prezesa Zarządu oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Wiceprezes Zarządu, a w sprawach dotyczących zatrudnienia Wiceprezesa Zarządu oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 16

Zmiany w Statucie Fundacji oraz zmiany celów Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji.

§ 17
  1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
  2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
§ 18
  1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
  2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
  3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
  4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji pozarządowych o zbliżonych celach.
§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie znajdują w szczególności przepisy ustawy o fundacjach.