Rozdział IV

Rozdział IV

Władze Fundacji

§ 11

Do władz Fundacji należy Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.

Zarząd Fundacji

§ 12
 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 3 członków, w tym Prezesa oraz 1 do 2 Wiceprezesów, powoływanych na czas nieokreślony.
 2. Skład pierwszego Zarządu powołuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje swą decyzją Zarząd, w drodze jednomyślnej uchwały.
 3. Fundatorzy mogą wchodzić w skład Zarządu.
 4. Członkiem Zarządu może zostać wyłącznie osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, o których mowa w pkt. 6, odwołanie członka Zarządu może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednomyślnie przez pozostałych członków Zarządu. Zapis zawarty w zdaniu pierwszym nie ma zastosowania, gdy skład zarządu jest dwuosobowy.
 6. Członek Zarządu może zostać odwołany w przypadku:

a) działalności sprzecznej z celami Fundacji, postanowieniami Statutu
i uchwałami Zarządu Fundacji.

b) dowiedzionego rażącego naruszenia przepisów prawa.

7. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku śmierci, utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.

§ 13
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

b) realizacja celów statutowych,

c) uchwalanie planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

d) uchwalanie regulaminów,

e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

g) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

h) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji, o połączeniu z inną fundacją oraz o likwidacji Fundacji,

i) wybór, powoływanie i odwoływanie członka Zarządu.

§ 14
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy albo na wniosek pozostałych członków Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Prezes Zarządu przesyła informację o terminie posiedzenia Zarządu pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
 4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem pkt. 5. Uchwały mogą być podejmowane na posiedzeniach, w tym przeprowadzanych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub w formie głosowania bez formalnego zwołania posiedzenia, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na to zgodę.
 5. W następujących sprawach Zarząd Fundacji podejmuje uchwały jednomyślnie:

a) zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji,

b) wykreślono

c) powoływanie Prezesa i Wiceprezesów Zarządu,

d) odwoływanie członka Zarządu, o którym mowa w § 12, pkt. 5,

e) podejmowanie uchwał dotyczących zmian w statucie, połączenia z inną fundacją, likwidacji Fundacji.

6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

7. Z tytułu pełnienia swoich funkcji członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie.