Rozdział IV

Rozdział IV

Władze Fundacji

§ 11

Do władz Fundacji należy Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.


Zarząd Fundacji

§ 12

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 3 członków, w tym Prezesa oraz 1 do 2 Wiceprezesów, powoływanych na czas nieokreślony.
2. Skład pierwszego Zarządu powołuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje swą decyzją Zarząd, w drodze jednomyślnej uchwały.
3. Fundatorzy mogą wchodzić w skład Zarządu.
4. Członkiem Zarządu może zostać wyłącznie osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, o których mowa w pkt. 6, odwołanie członka Zarządu może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednomyślnie przez pozostałych członków Zarządu. Zapis zawarty w zdaniu pierwszym nie ma zastosowania, gdy skład zarządu jest dwuosobowy.
6. Członek Zarządu może zostać odwołany w przypadku:
a. działalności sprzecznej z celami Fundacji, postanowieniami Statutu i uchwałami Zarządu Fundacji.
b. dowiedzionego rażącego naruszenia przepisów prawa.
7. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku śmierci, utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.

§ 13

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. uchwalanie planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
d. uchwalanie regulaminów,
e. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
h. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji, o połączeniu z inną fundacją oraz o likwidacji Fundacji,
i. wybór, powoływanie i odwoływanie członka Zarządu.

§ 14

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy albo na wniosek pozostałych członków Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Prezes Zarządu przesyła informację o terminie posiedzenia Zarządu pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem pkt. 5.
5. W następujących sprawach Zarząd Fundacji podejmuje uchwały jednomyślnie:
a. zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji,
b. wykreślono
c. powoływanie Prezesa i Wiceprezesów Zarządu,
d. odwoływanie członka Zarządu, o którym mowa w § 12, pkt. 5,
e. podejmowanie uchwał dotyczących zmian w statucie, połączenia z inną fundacją, likwidacji Fundacji.
6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
7. Z tytułu pełnienia swoich funkcji członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie.