Rozdział III

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§9
 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
  1. darowizn, spadków, zapisów,
  2. dotacji i subwencji oraz grantów,
  3. zbiórek i imprez publicznych,
  4. dochodów z majątku Fundacji,
  5. odsetek i depozytów bankowych,
  6. odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 2. Całość dochodów uzyskanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
§10
 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składać może każdy z członków Zarządu samodzielnie.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jeden z członków Zarządu składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.