Rozdział III

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§9

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą z:

a. darowizn, spadków, zapisów,

b. dotacji i subwencji oraz grantów,

c. zbiórek i imprez publicznych,

d. dochodów z majątku Fundacji,

e. odsetek i depozytów bankowych,

f. odpłatnej działalności pożytku publicznego.

2. Całość dochodów uzyskanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§10

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składać może każdy z członków Zarządu samodzielnie.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jeden z członków Zarządu składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.