Rozdział II

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§4

Celami Fundacji są:

 1. pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 3. tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej;
 4. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
 5. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 6. działalność charytatywna;
 7. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 8. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 9. działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
 10. ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 11. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 12. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 13. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 14. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 15. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 16. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 17. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 18. działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 19. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 20. działalność na rzecz wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 21. wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej;
 22. działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 23. działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa;
 24. działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 25. upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 26. udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 27. działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności;
 28. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 29. upowszechnianie i ochrony praw konsumentów;
 30. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 31. promocja i organizacja wolontariatu;
 32. pomoc Polonii i Polakom za granicą;
 33. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 34. działalność na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 35. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 36. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 37. działalność na rzecz rewitalizacji;
 38. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 39. działalność na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.
§ 5

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez następujące działania:

 1. organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów, wykładów, spotkań, konferencji, seminariów, webinariów, studiów, debat, konsultacji;
 2. prowadzenie poradnictwa i doradztwa specjalistycznego;
 3. prowadzenie coachingu indywidualnego i grupowego;
 4. prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;
 5. prowadzenie działalności profilaktycznej;
 6. prowadzenie programów integracyjnych i reintegracyjnych;
 7. organizowanie i prowadzenie podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej;
 8. prowadzenie kształcenia ustawicznego osób dorosłych;
 9. organizowanie i prowadzenie uniwersytetu ludowego;
 10. prowadzenie programów animacji społeczności lokalnej;
 11. organizowanie imprez masowych, pikników i festiwali;
 12. organizowanie wizyt studyjnych, staży i praktyk;
 13. promowanie i organizowanie działań arte-terapeutycznych;
 14. promowanie i organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego;
 15. promowanie i organizowanie wolontariatu;
 16. realizowanie projektów informacyjnych, naukowych, edukacyjnych, badawczych, rzeczniczych;
 17. inicjowanie i prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych i społecznych realizowanych w zakresie celów statutowych;
 18. prowadzenie działań partnerskich w zakresie wymienionym w celach statutowych;
 19. inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych;
 20. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi, lub jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej, nie wykluczając międzynarodowych;
 21. wyrażanie stanowiska Fundacji w sprawach publicznych;
 22. pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy zewnętrznych;
 23. prowadzenie działalności wydawniczej;
 24. prowadzenie działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej;
 25. inicjowanie, finansowanie i prowadzenie innych działań realizujących cele Fundacji.
§ 6
 1. Działalność określona w § 4 i § 5 ust. 1 jest działalnością statutową Fundacji i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może się pokrywać z przedmiotem działalności gospodarczej.
 2. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną, chyba że Zarząd Fundacji określi zasady odpłatności dla danego rodzaju działalności.
§ 7

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.