Rozdział II

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§4

Celami Fundacji są:

 1. Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu poprawę społecznego funkcjonowania dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Inspirowanie i wspieranie osób poszukujących własnego rozwoju.
 3. Podejmowanie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 4. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 5. Pomoc społeczna.
 6. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 7. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 8. Prowadzenie edukacji pozaszkolnej.
 9. Podejmowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego dorosłych, w tym promowanie idei kształcenia (uczenia się) przez całe życie.
 10. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego.
 11. Wyrównywanie szans osób i grup dyskryminowanych.
 12. Ochrona i promocja zdrowia.
 13. Budowanie świadomości społecznej i kształtowanie postaw rozwojowych dzieci i młodzieży.
 14. Promowanie postawy nastawionej na korzystanie z dóbr kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 15. Promowanie i wspieranie działań organizacji pozarządowych i społecznych inicjatyw lokalnych.
§ 5

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez następujące działania:

 1. Organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów, zajęć terapeutycznych, wykładów, spotkań, konferencji.
 2. Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego.
 3. Prowadzenie działalności profilaktycznej.
 4. Promowanie i organizowanie działań arte-terapeutycznych.
 5. Promowanie i organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
 6. Promocję i organizację wolontariatu.
 7. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, sektorem publicznym i prywatnym.
 8. Realizowanie projektów informacyjnych, naukowych, edukacyjnych, badawczych.
 9. Pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy zewnętrznych.
 10. Prowadzenie działalności wydawniczej.
§ 6

Fundacja realizuje swojej cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tekst jedn. Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

§ 7

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.t