Rozdział I

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja PRZESTRZEŃ ROZWOJU, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez: Izabelę Plur i Renatę Mazur-Ponikiewicz, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Ewę Knuplerz w kancelarii notarialnej w Krakowie, ul. Żółkiewskiego 24, w dniu 1 grudnia 2011 roku, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz niniejszego statutu.

§2
  1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
  2. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.
  3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
  4. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 3
  1. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.
  2. Fundacja od momentu jej zarejestrowania posiada osobowość prawną.