Statut

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja PRZESTRZEŃ ROZWOJU, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez: Izabelę Plur i Renatę Mazur-Ponikiewicz, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Ewę Knuplerz w kancelarii notarialnej w Krakowie, ul. Żółkiewskiego 24, w dniu 1 grudnia 2011 roku, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz niniejszego statutu.

§2
 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
 2. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.
 3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 3
 1. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.
 2. Fundacja od momentu jej zarejestrowania posiada osobowość prawną.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§4

Celami Fundacji są:

 1. pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 3. tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej;
 4. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
 5. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 6. działalność charytatywna;
 7. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 8. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 9. działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
 10. ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 11. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 12. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 13. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 14. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 15. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 16. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 17. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 18. działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 19. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 20. działalność na rzecz wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 21. wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej;
 22. działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 23. działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa;
 24. działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 25. upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 26. udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 27. działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności;
 28. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 29. upowszechnianie i ochrony praw konsumentów;
 30. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 31. promocja i organizacja wolontariatu;
 32. pomoc Polonii i Polakom za granicą;
 33. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 34. działalność na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 35. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 36. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 37. działalność na rzecz rewitalizacji;
 38. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 39. działalność na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.
§ 5

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez następujące działania:

 1. organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów, wykładów, spotkań, konferencji, seminariów, webinariów, studiów, debat, konsultacji;
 2. prowadzenie poradnictwa i doradztwa specjalistycznego;
 3. prowadzenie coachingu indywidualnego i grupowego;
 4. prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;
 5. prowadzenie działalności profilaktycznej;
 6. prowadzenie programów integracyjnych i reintegracyjnych;
 7. organizowanie i prowadzenie podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej;
 8. prowadzenie kształcenia ustawicznego osób dorosłych;
 9. organizowanie i prowadzenie uniwersytetu ludowego;
 10. prowadzenie programów animacji społeczności lokalnej;
 11. organizowanie imprez masowych, pikników i festiwali;
 12. organizowanie wizyt studyjnych, staży i praktyk;
 13. promowanie i organizowanie działań arte-terapeutycznych;
 14. promowanie i organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego;
 15. promowanie i organizowanie wolontariatu;
 16. realizowanie projektów informacyjnych, naukowych, edukacyjnych, badawczych, rzeczniczych;
 17. inicjowanie i prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych i społecznych realizowanych w zakresie celów statutowych;
 18. prowadzenie działań partnerskich w zakresie wymienionym w celach statutowych;
 19. inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych;
 20. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi, lub jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej, nie wykluczając międzynarodowych;
 21. wyrażanie stanowiska Fundacji w sprawach publicznych;
 22. pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy zewnętrznych;
 23. prowadzenie działalności wydawniczej;
 24. prowadzenie działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej;
 25. inicjowanie, finansowanie i prowadzenie innych działań realizujących cele Fundacji.
§ 6
 1. Działalność określona w § 4 i § 5 ust. 1 jest działalnością statutową Fundacji i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może się pokrywać z przedmiotem działalności gospodarczej.
 2. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną, chyba że Zarząd Fundacji określi zasady odpłatności dla danego rodzaju działalności.
§ 7

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§9
 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
  1. darowizn, spadków, zapisów,
  2. dotacji i subwencji oraz grantów,
  3. zbiórek i imprez publicznych,
  4. dochodów z majątku Fundacji,
  5. odsetek i depozytów bankowych,
  6. odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 2. Całość dochodów uzyskanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
§10
 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składać może każdy z członków Zarządu samodzielnie.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jeden z członków Zarządu składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Rozdział IV

Władze Fundacji

§ 11

Do władz Fundacji należy Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.

Zarząd Fundacji

§ 12
 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 3 członków, w tym Prezesa oraz 1 do 2 Wiceprezesów, powoływanych na czas nieokreślony.
 2. Skład pierwszego Zarządu powołuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje swą decyzją Zarząd, w drodze jednomyślnej uchwały.
 3. Fundatorzy mogą wchodzić w skład Zarządu.
 4. Członkiem Zarządu może zostać wyłącznie osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, o których mowa w pkt. 6, odwołanie członka Zarządu może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednomyślnie przez pozostałych członków Zarządu. Zapis zawarty w zdaniu pierwszym nie ma zastosowania, gdy skład zarządu jest dwuosobowy.
 6. Członek Zarządu może zostać odwołany w przypadku:

a) działalności sprzecznej z celami Fundacji, postanowieniami Statutu
i uchwałami Zarządu Fundacji.

b) dowiedzionego rażącego naruszenia przepisów prawa.

7. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku śmierci, utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.

§ 13
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

b) realizacja celów statutowych,

c) uchwalanie planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

d) uchwalanie regulaminów,

e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

g) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

h) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji, o połączeniu z inną fundacją oraz o likwidacji Fundacji,

i) wybór, powoływanie i odwoływanie członka Zarządu.

§ 14
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy albo na wniosek pozostałych członków Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Prezes Zarządu przesyła informację o terminie posiedzenia Zarządu pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
 4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem pkt. 5. Uchwały mogą być podejmowane na posiedzeniach, w tym przeprowadzanych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub w formie głosowania bez formalnego zwołania posiedzenia, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na to zgodę.
 5. W następujących sprawach Zarząd Fundacji podejmuje uchwały jednomyślnie:

a) zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji,

b) wykreślono

c) powoływanie Prezesa i Wiceprezesów Zarządu,

d) odwoływanie członka Zarządu, o którym mowa w § 12, pkt. 5,

e) podejmowanie uchwał dotyczących zmian w statucie, połączenia z inną fundacją, likwidacji Fundacji.

6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

7. Z tytułu pełnienia swoich funkcji członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie.

Rozdział V

Sposób reprezentacji

§ 15
 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem pkt. 2, może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników – oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, z zastrzeżeniem pkt. 3.
 3. W przypadku 2-osobowego Zarządu, w sprawach dotyczących zatrudnienia Prezesa Zarządu oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Wiceprezes Zarządu, a w sprawach dotyczących zatrudnienia Wiceprezesa Zarządu oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 16

Zmiany w Statucie Fundacji oraz zmiany celów Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji.

§ 17
 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
§ 18
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji pozarządowych o zbliżonych celach.
§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie znajdują w szczególności przepisy ustawy o fundacjach.