Statut

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja PRZESTRZEŃ ROZWOJU, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Izabelę Plur i Renatę Mazur-Ponikiewicz, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Ewę Knuplerz w kancelarii notarialnej w Krakowie, ul. Żółkiewskiego 24, w dniu 1 grudnia 2011 roku, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz niniejszego statutu.

§2
 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
 2. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.
 3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 3
 1. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.
 2. Fundacja od momentu jej zarejestrowania posiada osobowość prawną.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§4

Celami Fundacji są:

 1. Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu poprawę społecznego funkcjonowania dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Inspirowanie i wspieranie osób poszukujących własnego rozwoju.
 3. Podejmowanie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 4. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 5. Pomoc społeczna.
 6. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 7. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 8. Prowadzenie edukacji pozaszkolnej.
 9. Podejmowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego dorosłych, w tym promowanie idei kształcenia (uczenia się) przez całe życie.
 10. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego.
 11. Wyrównywanie szans osób i grup dyskryminowanych.
 12. Ochrona i promocja zdrowia.
 13. Budowanie świadomości społecznej i kształtowanie postaw rozwojowych dzieci i młodzieży.
 14. Promowanie postawy nastawionej na korzystanie z dóbr kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 15. Promowanie i wspieranie działań organizacji pozarządowych i społecznych inicjatyw lokalnych.
§ 5

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez następujące działania:

 1. Organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów, zajęć terapeutycznych, wykładów, spotkań, konferencji.
 2. Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego.
 3. Prowadzenie działalności profilaktycznej.
 4. Promowanie i organizowanie działań arte-terapeutycznych.
 5. Promowanie i organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
 6. Promocję i organizację wolontariatu.
 7. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, sektorem publicznym i prywatnym.
 8. Realizowanie projektów informacyjnych, naukowych, edukacyjnych, badawczych.
 9. Pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy zewnętrznych.
 10. Prowadzenie działalności wydawniczej.
§ 6

Fundacja realizuje swojej cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tekst jedn. Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

§ 7

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.t

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§9

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą z:

a. darowizn, spadków, zapisów,

b. dotacji i subwencji oraz grantów,

c. zbiórek i imprez publicznych,

d. dochodów z majątku Fundacji,

e. odsetek i depozytów bankowych,

f. odpłatnej działalności pożytku publicznego.

2. Całość dochodów uzyskanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§10

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składać może każdy z członków Zarządu samodzielnie.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jeden z członków Zarządu składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Rozdział IV

Władze Fundacji

§ 11

Do władz Fundacji należy Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.


Zarząd Fundacji

§ 12

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 3 członków, w tym Prezesa oraz 1 do 2 Wiceprezesów, powoływanych na czas nieokreślony.
2. Skład pierwszego Zarządu powołuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje swą decyzją Zarząd, w drodze jednomyślnej uchwały.
3. Fundatorzy mogą wchodzić w skład Zarządu.
4. Członkiem Zarządu może zostać wyłącznie osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, o których mowa w pkt. 6, odwołanie członka Zarządu może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednomyślnie przez pozostałych członków Zarządu. Zapis zawarty w zdaniu pierwszym nie ma zastosowania, gdy skład zarządu jest dwuosobowy.
6. Członek Zarządu może zostać odwołany w przypadku:
a. działalności sprzecznej z celami Fundacji, postanowieniami Statutu i uchwałami Zarządu Fundacji.
b. dowiedzionego rażącego naruszenia przepisów prawa.
7. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku śmierci, utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.

§ 13

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. uchwalanie planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
d. uchwalanie regulaminów,
e. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
h. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji, o połączeniu z inną fundacją oraz o likwidacji Fundacji,
i. wybór, powoływanie i odwoływanie członka Zarządu.

§ 14

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy albo na wniosek pozostałych członków Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Prezes Zarządu przesyła informację o terminie posiedzenia Zarządu pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem pkt. 5.
5. W następujących sprawach Zarząd Fundacji podejmuje uchwały jednomyślnie:
a. zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji,
b. wykreślono
c. powoływanie Prezesa i Wiceprezesów Zarządu,
d. odwoływanie członka Zarządu, o którym mowa w § 12, pkt. 5,
e. podejmowanie uchwał dotyczących zmian w statucie, połączenia z inną fundacją, likwidacji Fundacji.
6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
7. Z tytułu pełnienia swoich funkcji członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie.

Rozdział V

Sposób rezperentacji

§ 15

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem pkt. 2, może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.

2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników – oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, z zastrzeżeniem pkt. 3.

3. W przypadku 2-osobowego Zarządu, w sprawach dotyczących zatrudnienia Prezesa Zarządu oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Wiceprezes Zarządu, a w sprawach dotyczących zatrudnienia Wiceprezesa Zarządu oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.


Notice: Undefined index: appearance in /home/prfund/domains/prfund.linuxpl.eu/public_html/fpr/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 478

Notice: Undefined index: appearance in /home/prfund/domains/prfund.linuxpl.eu/public_html/fpr/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 479

Notice: Undefined index: appearance in /home/prfund/domains/prfund.linuxpl.eu/public_html/fpr/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 480

Notice: Undefined index: appearance in /home/prfund/domains/prfund.linuxpl.eu/public_html/fpr/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 481

Notice: Undefined index: appearance in /home/prfund/domains/prfund.linuxpl.eu/public_html/fpr/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 482

Notice: Undefined index: appearance in /home/prfund/domains/prfund.linuxpl.eu/public_html/fpr/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 483

Notice: Undefined index: appearance in /home/prfund/domains/prfund.linuxpl.eu/public_html/fpr/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 484

Notice: Undefined index: appearance in /home/prfund/domains/prfund.linuxpl.eu/public_html/fpr/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 485

Notice: Undefined index: appearance in /home/prfund/domains/prfund.linuxpl.eu/public_html/fpr/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 486

Notice: Undefined index: appearance in /home/prfund/domains/prfund.linuxpl.eu/public_html/fpr/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 487

 

Notice: Undefined index: appearance in /home/prfund/domains/prfund.linuxpl.eu/public_html/fpr/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 478

Notice: Undefined index: appearance in /home/prfund/domains/prfund.linuxpl.eu/public_html/fpr/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 479

Notice: Undefined index: appearance in /home/prfund/domains/prfund.linuxpl.eu/public_html/fpr/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 480

Notice: Undefined index: appearance in /home/prfund/domains/prfund.linuxpl.eu/public_html/fpr/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 481

Notice: Undefined index: appearance in /home/prfund/domains/prfund.linuxpl.eu/public_html/fpr/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 482

Notice: Undefined index: appearance in /home/prfund/domains/prfund.linuxpl.eu/public_html/fpr/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 483

Notice: Undefined index: appearance in /home/prfund/domains/prfund.linuxpl.eu/public_html/fpr/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 484

Notice: Undefined index: appearance in /home/prfund/domains/prfund.linuxpl.eu/public_html/fpr/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 485

Notice: Undefined index: appearance in /home/prfund/domains/prfund.linuxpl.eu/public_html/fpr/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 486

Notice: Undefined index: appearance in /home/prfund/domains/prfund.linuxpl.eu/public_html/fpr/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 487