Projekt "Przestrzeń Rozwoju Małopolskich Organizacji Pozarządowych" ma na celu zwiększenie potencjału organizacji III sektora poprzez wsparcie rozwoju i wzmocnienie kompetencji społecznych osób działających w organizacjach pozarządowych, wymianę doświadczeń, wzrost efektywności działań organizacji i integrację małopolskiego środowiska pozarządowego.

Projekt realizowany jest na terenie województwa małopolskiego w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2016 r. Jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Integracji Społecznej.

W ramach projektu proponujemy różnorodne formy rozwoju i wsparcia organizacji pozarządowych:

  1. warsztaty przeznaczone bezpośrednio dla zespołów organizacji III sektora
  2. warsztaty otwarte - dostępne dla osób z różnych organizacji
  3. coaching indywidualny i grupowy

W zależności od wybranej formy działania uczestników obowiązuje różny tryb rekrutacji (szczegółowe informacje w punkcie Rekrutacja)

 

Dla kogo

Oferta projektu skierowana jest do małopolskich organizacji pozarządowych, ich pracowników, wolontariuszy i innych osób aktywnie działających w małopolskich organizacjach III sektora.

 

 

OFERTA EDUKACYJNA I ROZWOJOWA

Osoby aktywnie działające w ramach małopolskich organizacji pozarządowych i organizacje biorące udział w projekcie będą miały możliwość skorzystania z usług edukacyjnych i rozwojowych realizowanych w ramach warsztatów, szkoleń i coachingu.

 

1. Warsztaty realizowane dla konkretnej organizacji pozarządowej
  • Warsztaty, szkolenia, treningi z zakresu zarządzania zespołem i rozwoju umiejętności interpersonalnych (m.in. budowanie zespołu, efektywna komunikacja w zespole, motywowanie i delegowanie zadań, empowerment, rozwiązywanie konfliktów i sytuacji trudnych w zespole, zarządzanie zmianą).

Każda organizacja zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie w ramach warsztatów będzie mogła skorzystać z 4 do 32 godzin warsztatów. Czas realizacji programu rozwojowego w danej organizacji nie przekroczy 6 miesięcy.

Każdą organizację biorącą udział w projekcie traktujemy indywidualnie i przygotowujemy ofertę warsztatową w oparciu o badanie potrzeb danej organizacji.  

 

2. Warsztaty otwarte (dostępne dla osób z różnych organizacji pozarządowych)
  • Warsztaty z zakresu efektywności osobistej (m.in. proaktywność, radzenie sobie ze stresem, praca z wypaleniem zawodowym, wyznaczanie i osiąganie celów, zmiana osobista, zarządzanie sobą w czasie)
  • Warsztaty, treningi, szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych (m.in. asertywność, komunikacja interpersonalna, inteligencja emocjonalna, rozwiązywanie konfliktów, trening interpersonalny, umiejętności coachingowe)

Warsztaty realizowane w ramach projektu prowadzone są metodą "nauka przez doświadczenie", co oznacza, iż praca w trakcie szkoleń oprócz niezbędnych informacji teoretycznych oparta jest na ćwiczeniach i odnoszeniu poznawanych założeń do rzeczywistych doświadczeń uczestników i przykładów, które są zaczerpnięte ze środowiska pracy organizacji pozarządowych. Pozwoli to na zwiększenie zaangażowania uczestników oraz zdobycie praktycznych umiejętności w radzeniu sobie z codziennymi sytuacjami zawodowymi.

Informacja o poszczególnych warsztatach publikowana będzie na stronie fundacji w zakładce wydarzenia (poszczególne warsztaty realizowane w ramach niniejszego projektu zostały oznaczone logo projektu).

 

3. Coaching

Coaching jest opartym na dialogu procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie uczestnika i wsparcie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany i realizacji ważnych dla niego celów. Podczas coachingu uczestnicy będą mieli możliwość zdiagnozowania swoich mocnych stron i obszarów rozwojowych, kształtowania umiejętności pozwalających na samodzielną realizację nowych zobowiązań.

W ramach projektu istnieje  możliwość skorzystania z coachingu indywidualnego i grupowego:

 

a) coaching indywidualny

– mający formę indywidualnych spotkań uczestnika z coachem nad konkretnymi celami i wyzwaniami rozwojowymi (ilość przyznanych godzin uzależniona będzie od obranego celu rozwojowego - maksymalnie 6  godzin)

 

b) coaching grupowy

– mający formę spotkań grupowych, w ramach których uczestnicy pracują nad realizacją ich indywidualnych celów przy wykorzystaniu do tego wsparcia innych członków grupy. Uczestnictwo w tej formie pracy umożliwia wsparcie w osiąganiu indywidualnych celów, we wprowadzaniu zmian, rozwoju osobistym i zawodowym, identyfikowaniu ważnych dla uczestników potrzeb i wartości, radzeniu sobie z trudnościami.  

W ramach tej formy proponujemy dwie edycje ośmiu trzygodzinnych spotkań coachingowych. 

 

REKRUTACJA
 
1. Warsztaty realizowane dla konkretnej organizacji pozarządowej

Oferta adresowana w pierwszej kolejności do małopolskich organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej. W miarę wolnych miejsc zapraszać będziemy organizacje pozarządowe działające w innych obszarach. W przypadku większej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru organizacji wykazujących dużą motywację i potrzebę udziału w projekcie.

Nad prawidłowym przebiegiem procesu rekrutacji czuwać będzie Komisja Rekrutacyjna. Organizacje zakwalifikowane do udziału  w projekcie zostaną powiadomione drogą mailową.

Usługi realizowane będą od marca do grudnia 2016 roku lub do wyczerpania zasobów. 

Z organizacjami, które przystąpią do projektu podpisana zostanie umowa uczestnictwa w projekcie.

Organizacje zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszeniowego (pobierz PDF, DOC).

 

2. Warsztaty otwarte i coaching grupowy

Warsztaty adresowane są do wszystkich pracowników, wolontariuszy i innych osób aktywnie działających w małopolskich organizacjach III sektora.

Pierwszeństwo udziału w warsztatach otwartych i w coachingu grupowym mają osoby reprezentujące organizacje pozarządowe uczestniczące w warsztatach. W miarę wolnych miejsc zachęcamy do składania aplikacji także osoby, których organizacje nie korzystają z oferty warsztatów zamkniętych.

W ramach realizacji projektu uczestnicy korzystający z warsztatów otwartych zobowiązani są do pokrycia częściowych kosztów projektu w maksymalnej wysokości 30 zł za każde spotkanie/warsztat.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach i coachingu grupowym zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego (dostępnego na stronie http://ngo.evenea.pl/). Osoby te będą informowane w pierwszej kolejności o poszczególnych warsztatach. Na każdy warsztat obowiązywać będzie odrębna rekrutacja. 

 

3. Coaching indywidualny

Pierwszeństwo udziału w coachingu mają osoby reprezentujące organizacje pozarządowe uczestniczące w warsztatach, o których mowa w pkt. 1. W miarę wolnych miejsc zapraszać będziemy również osoby, których organizacje nie korzystają z oferty warsztatów zamkniętych.

W ramach realizacji projektu uczestnicy korzystający z coachingu zobowiązani są do pokrycia częściowych kosztów projektu w wysokości 10 zł za każde spotkanie. 

Z osobami, które przystąpią do coachingu podpisana zostanie umowa.

Osoby zainteresowane udziałem w coachingu zapraszamy do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszeniowego (dostępnego na stronie http://ngo.evenea.pl/).

 

Miejsce realizacji projektu

Projekt realizowany jest na  terenie województwa małopolskiego. W zależności od preferencji organizacji pozarządowych możliwe jest zrealizowanie warsztatów zamkniętych w siedzibie organizacji. Warsztaty otwarte i coaching odbywać się będą w Krakowie.

 

Jeżeli chcesz być na bieżąco z wydarzeniami projektu "Przestrzeń Rozwoju Małopolskich Organizacji Pozarządowych" zgłoś chęć udziału w projekcie (najlepiej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: http://ngo.evenea.pl/ lub formularza dla ngo - do pobrania powyżej lub wysyłając do nas maila z prośbą o dodanie do newslettera). 

 

Więcej informacji na temat projektu udzielają:

Izabela Szczepaniak – Wiecha, tel. 693802102

Izabela Plur, tel. 530999047

[email protected]