Kim jesteśmy?

Jesteśmy organizacją pozarządową, której celem jest wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego osób dorosłych. Fundacja Przestrzeń Rozwoju powstała w 2012 roku, posiadamy więc wieloletnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu warsztatów rozwoju osobistego i zawodowego oraz prowadzeniu konsultacji indywidualnych w zakresie coachingu.

Nasz Zespół tworzą psychologowie, psychoterapeuci, coachowie, pedagodzy, doradcy zawodowi, pracownicy socjalni oraz wykwalifikowana kadra zarządzająca firm i organizacji. Są wśród nas osoby mające doświadczenie w organizacjach społecznych, instytucjach administracji samorządowej, jak i w biznesie.

Misją Fundacji jest inspirowanie do podejmowania działań prowadzących do pełnego i świadomego życia. 

Co robimy?

Jesteśmy organizacją pozarządową, której celem jest wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego osób dorosłych. Fundacja Przestrzeń Rozwoju powstała w 2012 roku, posiadamy więc wieloletnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu warsztatów rozwoju osobistego i zawodowego oraz prowadzeniu konsultacji indywidualnych w zakresie coachingu.

Nasz Zespół tworzą psychologowie, psychoterapeuci, coachowie, pedagodzy, doradcy zawodowi, pracownicy socjalni oraz wykwalifikowana kadra zarządzająca firm i organizacji. Są wśród nas osoby mające doświadczenie w organizacjach społecznych, instytucjach administracji samorządowej, jak i w biznesie.

Misją Fundacji jest inspirowanie do podejmowania działań prowadzących do pełnego i świadomego życia. 

Organizujemy warsztaty, szkolenia i kursy, w których udział może wziąć każda osoba pełnoletnia, która pragnie rozwijać swoje kompetencje w sferze osobistej i zawodowej. Nasze działania kierujemy do indywidualnych Uczestników oraz do pracowników firm i organizacji. Wspieramy również firmy i organizacje w rozwoju własnej kadry poprzez ofertę kompleksowych szkoleń dla pracowników, dostosowanych do indywidualnych potrzeb danego zespołu.

Kliknij w logo i poznaj nasze programy rozwojowe:

 

 

Projekty realizowane przez Fundację:

“Rozwojowy Uniwersytet Ludowy – Szkoła Życia Społecznego”, to ośrodek szkoleniowy dla dorosłych, którego celem jest rozwój kompetencji społecznych liderów, społeczników i osób pracujących na rzecz innych ludzi. Uniwersytet mieści się w gminie Liszki, ale jest dostępny dla osób z całej Polski. Utworzyliśmy miejsce spotkań właśnie tam, ponieważ od dłuższego czasu angażujemy się w rozwój potencjału gminy jako Lisiecka Przestrzeń Rozwoju. 

Ideą uniwersytetów ludowych jest uczenie się przez całe życie bez względu na wiek, pochodzenie, status majątkowy czy wykształcenie. To upowszechnienie edukacji dorosłych według tzw. idei grundtvigiańskiej, opartej na otwartej, przyjaznej atmosferze, tworzeniu warunków do rozwoju osobistego i aktywności społecznej. Oferta Rozwojowego Uniwersytetu Ludowego doskonale wpisuje się w wymagania współczesnego świata, skoncentrowanego na relacjach międzyludzkich. Zgodnie z tym podejściem, odchodzi się od tradycyjnych, encyklopedycznych metod kształcenia. Rozwój kompetencji społecznych takich jak komunikowanie się, asertywność czy współpraca, pomaga skutecznie funkcjonować we wciąż zmieniającej się rzeczywistości społecznej. 

“Rozwojowy Uniwersytet Ludowy – szkoła życia społecznego” jest realizowany od 1 lipca 2023 do 31 grudnia 2025. Projekt współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020- 2030. 

Kwota dotacji: 880 000 zł

Biuro: ul. Świętego Jana Kantego 5, Liszki
Kontakt: Iwona Surmaj, Dyrektor Rozwojowego Uniwersytetu Ludowego, +48 505 123 043, [email protected]

Więcej o projekcie można dowiedzieć się na profilu Facebook Lisieckiej Przestrzeni Rozwoju.

 

 

logo CIS

Centrum Integracji Społecznej (CIS) to ośrodek, który kompleksowo pomaga krakowianom w aktywizacji zawodowej i powrocie do życia społecznego po trudnej sytuacji. Celem CIS jest odbudowanie i wzmocnienie potencjału osób oddalonych od rynku pracy z różnych powodów, na przykład długotrwałego bezrobocia, niepełnosprawności, zaburzeń psychicznych, uzależnienia. Mieszkańcy mogą wziąć udział w programie Centrum, który obejmuje reintegrację zawodową (zajęcia praktyczne w zakładach pracy) i społeczną (cykl warsztatów ze specjalistami oraz konsultacje z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym, czy psychologiem). Uczestnicy otrzymują wsparcie instruktorów zawodu i realną szansę powrotu na rynek pracy oraz tworzenia satysfakcjonujących kontaktów społecznych.

Celem zaktywizowania Uczestników pod kątem zawodowym i społecznym, Centrum współpracuje z instytucjami, przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi z terenu Krakowa. Osoby objęte wsparciem CIS, pod okiem instruktora zawodu oraz opiekuna przydzielonego na terenie zakładu pracy, odbywają zajęcia praktyczne, dzięki którym wzmacniają swoje kompetencje zawodowe. Uczestnik Centrum w bezpiecznych warunkach może zrealizować program trwający do 2 lat, który pozwala mu na rozwinięcie skrzydeł, a przede wszystkim odzyskanie wpływu na własne życie i uniezależnienie się od wsparcia instytucji pomocowych. Podczas zajęć uczy się zarówno kompetencji “miękkich”, takich jak komunikacja, współpraca, proaktywność, jak i “twardych”, związanych z wiedzą i umiejętnościami na danym stanowisku. Uczestnik po przejściu programu staje się atrakcyjną i doświadczoną na rynku pracy osobą, wyposażoną w kluczowe kompetencje społeczne i zawodowe.

Za udział w Centrum Integracji Społecznej Uczestnik otrzymuje świadczenie integracyjne w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych wypłacane ze środków Funduszu Pracy.

Rekrutacja do Centrum Integracji Społecznej odbywa się w siedzibie ośrodka, przy ulicy Krowoderskiej 22/5 w Krakowie, po uprzednim skierowaniu z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Uczestnikiem CIS może zostać osoba, która spełnia wymagania wynikające z ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym, czyli jest oddalona od rynku pracy i/lub nie uczestniczy (lub uczestniczy w ograniczonym stopniu) w życiu społecznym i rodzinnym. Każdy Uczestnik Centrum zostanie indywidualnie objęty wsparciem dopasowanym do jego sytuacji życiowej (charakter edukacyjny, aktywizujący lub terapeutyczny) w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego oraz będzie brał udział w zajęciach grupowych i indywidualnych. Zainteresowane osoby zachęcamy do kontaktu.

Zapraszamy firmy odpowiedzialne społecznie do współpracy z CIS.

 

Siedziba CIS: Kraków, ul. Krowoderska 22/5, czynne pn.- pt.  8.00-14.00. 
Centrum dysponuje 50 miejscami dla mieszkańców Miasta Krakowa.
Kontakt: Kierownik CIS: Izabela Plur, tel. 530 999 047
Na pytania dotyczące rekrutacji odpowiada specjalista ds. reintegracji: Iwona Surmaj, tel. 505 123 034
Mail: [email protected]

 

logo Kraków

 

Centrum Integracji Społecznej działa na mocy ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. 2022 poz. 2241). Centrum jest prowadzone przez Fundację Przestrzeń Rozwoju w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 lipca 2021 do 30. czerwca 2024 r.”. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Krakowa.

 

 

“PROOgres – Program Rozwoju Fundacji Przestrzeń Rozwoju” finansowany ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 w ramach PROO 1a, to projekt, który realizujemy od 1.07.2023 do 30.06.2025 roku. W ramach ww. dofinansowania opracujemy kompleksową strategię, która doprowadzi do umocnienia i rozwoju działań Fundacji. Szczególnie zależy nam na progresie organizacji jako instytucji, rozwoju kadry, budowaniu większej oferty działań oraz komunikacji z odbiorcami naszych działań.

Dofinansowanie umożliwi nam rozszerzanie oferty działań Fundacji, w tym realizacji nowych projektów, opracowanie strategii rozwoju fundacji i działań PR, zwiększenie skuteczności komunikacji z odbiorcami, zbudowanie profesjonalnego zespołu zarządczo administracyjnego organizacji oraz dostosowanie lokalu do potrzeb Fundacji.

Jak w praktyce rozwiniemy nasze działania?  Zbudowanie strategii promocyjno wizerunkowej organizacji pozwoli nam skuteczniej dotrzeć do odbiorców. Są nimi nie tylko uczestnicy warsztatów rozwojowych i reintegracyjnych, beneficjenci realizowanych projektów oraz pracownicy instytucji pomocowych, ale także pracodawcy i potencjalni darczyńcy zainteresowani CSR. Strategia składa się z elementów takich jak przygotowanie identyfikacji wizualnej, stworzenie nowej strony internetowej oraz opracowanie nowych materiałów promocyjnych.

Kolejne efekty przedsięwzięcia, to budowanie stabilnego i profesjonalnego zespołu zarządczo-administracyjnego oraz dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzenia nowych projektów, w tym: zwiększenia standardów pracy rozwijającej się kadry Fundacji oraz stworzenie komfortowej przestrzeni wsparcia naszych beneficjentów.

Wdrożenie wszystkich elementów programu zapewni rozwój oferty działań Fundacji i wzrost zaufania do naszych usług oraz zwiększenie rozpoznawalności fundacji i jej misji społecznej.

Kwota dotacji: 359 000 zł

 

 

Lisiecka Przestrzeń Rozwoju to miejsce, przeznaczone dla pracowników NGO, lokalnych liderów oraz mieszkańców z terenu Gminy Liszki, którzy mogą m.in. skorzystać ze szkoleń rozwojowych i edukacyjnych, angażować się w realizację i tworzenie wspólnych inicjatyw społecznych oraz budować sieć współpracy organizacji i mieszkańców na rzecz Lisieckiej społeczności.

Podejmowane działania finansowane są ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach:


1. Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030. Projekt: „Liderzy źródłem rozwoju kapitału społecznego” realizowany w okresie od 01.11.2021r. do 31.07.2022 r.

2. Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Projekt: „Centrum Aktywności Społecznej” realizowany w okresie od 01.07.2021r. do 30.06.2022r.

Projekty realizowaną są przy współpracy Gminy Liszki.
Biuro: Liszki, ul. Tyniecka 1
Kontakt: Izabela Plur tel. 530 999 047, Iwona Surmaj 505 123 043, [email protected]

Więcej o projektach można dowiedzieć się na profilu Facebook Lisieckiej Przestrzeni Rozwoju.

 

Dofinansowanie

Prawie wszystkie nasze warsztaty i kursy są dofinansowane. Oznacza to, że pozyskaliśmy dofinansowanie od grantodawców w ramach realizowanych przez nas projektów. Tym samym organizowane przez nas zajęcia są prowadzone przez doświadczonych trenerów, uczestnicy wysoko oceniają jakość pozyskanej wiedzy i kompetencji, a cena warsztatu/kursu jest bardzo atrakcyjna, bo uczestnik ponosi jedynie niewielką część kosztów jego organizacji.

Koszty organizacji warsztatu/kursu obejmują:

  • wynajem sali szkoleniowej/opłatę za platformę do spotkań online,
  • przygotowanie i wydruk materiałów szkoleniowych,
  • wynagrodzenie trenera,
  • działania promocyjne,
  • poczęstunek.

 

Ile razy pomyślałeś/aś, że chcesz się czegoś nauczyć, ale nie stać Cię na kurs, szkolenie, warsztaty? Nie musi tak być! Zdobycie nowych umiejętności nie musi kosztować majątku, wystarczy wiedzieć, gdzie szukać!