Integracja międzykulturowa uczniów

31 maja 2022

Forma zajęć: warsztat w sali

Prowadzi: Małgorzata Michel

Na co dzień spotykamy w swoim otoczeniu osoby z różnych kultur i religii. Obecnie nabrało to szczególnego znaczenia ze względu na wojnę w Ukrainie oraz pomoc uchodźcom wojennym. Do Polski przyjechały m.in. rodziny ukraińskie z dziećmi będącymi rówieśnikami uczniów szkoły podstawowej czy ponadpodstawowej. Uczniowie ci trafili do polskich szkół, czyli do nowego środowiska edukacyjnego, społecznego i kulturowego.

Jednocześnie cała kadra nauczycielska niemal z dnia na dzień stanęła wobec zadania przyjęcia do swoich placówek różnorodnych kulturowo uczniów z doświadczeniem migracyjnym i wojennym a tym samym stanęła przed wyzwaniem asymilacji i integracji uczniów w przestrzeni wielokulturowości.

 

DLA KOGO JEST SZKOLENIE:

Warsztat przeznaczony jest dla:

 • nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, asystentów, dyrektorów szkół i ośrodków – w szczególności tych, którzy w swoich szkołach i ośrodkach goszczą uczniów z Ukrainy
 • pracowników samorządowych odpowiadających za program oraz strategię edukacji i pomocy społecznej.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z terenu gminy Liszki (zamieszkujących lub pracujących na terenie Gminy Liszki).

 

CEL SZKOLENIA: 

Budowanie kompetencji edukacyjnych Uczestników szkolenia z zakresu międzykulturowości oraz tworzenia przestrzeni szkolnych i klasowych mających na celu integrację uczniów różnorodnych kulturowo z wykorzystaniem narzędzi wspierających nauczanie i wychowanie w wielokulturowej szkole. Przepracowanie zjawiska szoku kulturowego jako etapu procesu integracji.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Zakres tematów:

 • Pojęcie zróżnicowania międzykulturowego w Polsce z uwzględnieniem problematyki migracji
 • Charakterystyka wielokulturowej społeczności szkolnej
 • Edukacja międzykulturowa w Polsce- regulacje prawne
 • Poziom znajomości języka polskiego uczniów a zadania nauczycieli
 • Różnice w programach nauczania
 • Pojęcie kultury a różnice kulturowe (język, zachowanie, tradycja, zwyczaje)
 • Kultura a podejście do edukacji
 • Kultura a zachowanie ucznia: prawa i obowiązki uczniów o odmiennej kulturze
 • Pojęcie szoku kulturowego i etnocentryzmu
 • Strategie akulturacji
 • Indywidualizacja nauczania i dostosowanie materiałów edukacyjnych do możliwości uczniów
 • Kompetencje międzykulturowe i ich kształtowanie
 • Pojęcie „dziecka trzeciej kultury”
 • Prawa i obowiązki uczniów- rówieśników o odrębnej kulturze
 • Korzyści wynikające z przebywania z osobami odmiennymi kulturowo
 • Asystent kulturowy w szkole

 

Metody szkoleniowe: wykład, warsztaty, ćwiczenia, dyskusja

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA SZKOLENIA
 • poszerzenie wiedzy w zakresie funkcjonowania międzykulturowego placówek edukacyjnych,
 • tworzenie środowiska wielokulturowej szkoły i klasy,
 • poznanie zjawisk: migracji wojennej, szoku kulturowego, asymilacji, integracji, międzykulturowości, dziecka trzeciej kultury,
 • poszerzenie wiedzy dot. uregulowań prawnych w zakresie edukacji międzykulturowej
 • budowanie strategii indywidualizacji nauczania jako jednego z rozwiązań prawnych w kontekście międzykulturowości,
 • dostosowania materiałów edukacyjnych do możliwości uczniów,
 • posługiwania językiem nienaruszającym godności osób z innych kultur,
 • poznanie specyfiki pracy asystenta kulturowego w szkole.

 

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Małgorzata Michel – profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, pedagożka resocjalizacyjna mediatorka, steeetworkerka, terapeutka, działaczka społeczna, aktywistka lokalna. Na co dzień pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim, prowadzi Koło Naukowe Pedagogów Resocjalizacyjnych. Badaczka aktywności gangów młodzieżowych i dzieci na ulicy. Autorka wielu szkoleń z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych skierowanych do nauczycieli, pedagogów, wychowawców, pracowników socjalnych, rodziców i młodzieży.

Aktualnie zaangażowana w wiele akcji społecznych wspierających Uchodźców zarówno w wymiarze interwencyjnym jak również w działania oferujące wsparcie psychologiczno – pedagogiczne zarówno rodzinom jak i dzieciom uciekającym przez wojną.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
Termin: 31 maja 2022 r. w godz. 09:00 – 15:30 (w tym 30 min przerwa)
Forma: warsztat stacjonarny
Miejsce: ul. Tyniecka 1, Liszki (nad Pocztą Polską)
Liczba uczestników: maks. 12 osób

Zapewniamy drobny poczęstunek oraz kawę, herbatę, zimny napój.

 

ODPŁATNOŚĆBEZPŁATNE

Warsztat jest realizowany w ramach projektu pn. “Liderzy lokalni źródłem rozwoju kapitału społecznego “i jest w całości dofinansowany ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030.Więcej o projekcie można dowiedzieć się na fanpage Lisieckiej Przestrzeni Rozwoju.