Rozdział I

Rozdział I Postanowienia ogólne §1 Fundacja PRZESTRZEŃ ROZWOJU, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Izabelę Plur i Renatę Mazur-Ponikiewicz, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Ewę Knuplerz …

Rozdział II

Rozdział II Cele i zasady działania Fundacji §4 Celami Fundacji są: Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu poprawę społecznego funkcjonowania dzieci, młodzieży i dorosłych. Inspirowanie i wspieranie osób poszukujących …

Rozdział III

Rozdział III Majątek i dochody Fundacji §8 Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. §9 …

Rozdział IV

Rozdział IV Władze Fundacji § 11 Do władz Fundacji należy Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”. Zarząd Fundacji § 12 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 3 członków, w …

Rozdział V

Rozdział V Sposób rezperentacji § 15 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem pkt. 2, może składać każdy członek Zarządu samodzielnie. 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników – oświadczenia …

Rozdział VI

Rozdział VI Postanowienia końcowe § 16 Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji, z zastrzeżeniem § 14 pkt. 5 lit. e.1.  § 17 1. Fundacja może się połączyć z inną …