Rozdział I

Rozdział I Postanowienia ogólne §1 Fundacja PRZESTRZEŃ ROZWOJU, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez: Izabelę Plur i Renatę Mazur-Ponikiewicz, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Ewę Knuplerz …

Rozdział II

Rozdział II Cele i zasady działania Fundacji §4 Celami Fundacji są: pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; …

Rozdział III

Rozdział III Majątek i dochody Fundacji §8 Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. §9 …

Rozdział IV

Rozdział IV Władze Fundacji § 11 Do władz Fundacji należy Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”. Zarząd Fundacji § 12 Zarząd Fundacji składa się z 2 do 3 członków, w tym …

Rozdział V

Rozdział V Sposób reprezentacji § 15 Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem pkt. 2, może składać każdy członek Zarządu samodzielnie. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników – oświadczenia woli w …

Rozdział VI

Rozdział VI Postanowienia końcowe § 16 Zmiany w Statucie Fundacji oraz zmiany celów Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. § 17 Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich …